I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 1. Niniejsze warunki opisują sposób gromadzenia, przetwarzania oraz wykorzystywania informacji o użytkownikach serwisu internetowego wynajem.szafki-szkolne.com.pl

 2. Właścicielem serwisu internetowego wynajem.szafki-szkolne.com.pl, jest Krzysztof Mliczek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą F.H. SYSTEM, adres: ul. Nadbrzeżna 29, 33-335 Nawojowa, NIP: 7341089192 (adres korespondencyjny: F.H. SYSTEM, ul. Witosa 60, 33-300 Nowy Sącz),

II. DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW.

 1. Dane osobowe przekazywane przez użytkowników są przechowywane i przetwarzane w zakresie zgody udzielonej przez użytkowników oraz w sposób zgodny z wymogami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej: Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych lub RODO), Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U. 2018 poz.1000 ze zm.) (zwaną dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2017 poz. 1219 z późń. zm.).

 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Krzysztof Mliczek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą F.H. SYSTEM, adres: ul. Nadbrzeżna 29, 33-335 Nawojowa, NIP: 7341089192 (adres korespondencyjny: F.H. SYSTEM, ul. Witosa 60, 33-300 Nowy Sącz),

 3. Administrator może przetwarzać następujące informacje (w tym dane osobowe) użytkownika:

  1. dane identyfikacyjne nadesłane przez użytkownika, w tym imię oraz nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail. Korzystanie z formularza kontaktowego wymaga podania następujących danych: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail. Zawarcie umowy najmu szafki za pośrednictwem serwisu internetowego wymaga podania następujących danych: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail i adres dostawy kluczy,

  2. adresy IP- Administrator może gromadzić informacje o adresie IP użytkownika. Adresy IP wykorzystywane są jako część informacji zawartej w logach serwera sieciowego oraz dla celów technicznych.

 1. Administrator nie zbiera i nie przetwarza danych zawierających pochodzenie rasowe lub etniczne, przynależność do organizacji związkowych, przekonania polityczne lub religijne oraz nie przetwarza danych dotyczących stanu zdrowia, życia seksualnego lub karalności.

 2. W przypadku uzyskania przez Administratora informacji o korzystaniu przez użytkownika z serwisu w sposób niezgodny z prawem, regulaminem serwisu internetowego lub polityką prywatności, Administrator może przetwarzać dane osobowe użytkownika w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności użytkownika oraz ochrony swoich praw i roszczeń.

 3. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Administratora na podany adres poczty elektronicznej informacji o charakterze technicznym oraz innych danych związanych z funkcjonowaniem serwisu Internetowego. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe wskutek podania nieprawidłowego adresu poczty elektronicznej.

III. CELE I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

 1. Do przetwarzania Państwa danych osobowych dochodzi m.in. w następujących sytuacjach:

 1. przy korzystaniu z formularza kontaktowego  – w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie użytkownika,

 2. przy wynajmie szafki – w celu zawarcia i realizacji umowy najmu szafki w serwisie internetowym.

 1. Dane przetwarzane w związku z zawarciem i realizacją umowy będą przetwarzane przez czas świadczenia usługi przez Administratora. Dane mogą być przechowywane po zakończeniu świadczenia usługi jeśli będzie to uzasadnione obowiązującymi przepisami prawa, w tym dla celów podatkowych lub księgowych, czy też do czasu wygaśnięcia wszelkich roszczeń związanych ze świadczoną usługą.

IV. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW.

Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

V. UDOSTĘPNIANIE DANYCH PODMIOTOM TRZECIM.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty, z którymi Administrator współpracuje w celu wykonania świadczonych na Państwa rzecz usług. Mogą to być dostawcy zewnętrznych systemów wspierających działalność Administratora, w przypadku dostawy zamówionych przez użytkownika szafek, także podmioty zajmujące się dostawą szafek, a w przypadku dokonywania płatności elektronicznych również podmioty obsługujące płatności elektroniczne (np. PayU S.A. , ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań).

 

Przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne dla skorzystania z naszego serwisu.

W procesie archiwizacji danych osobowych Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany. Państwa dane osobowe nie są przez Administratora profilowane. Administrator nie wykorzystuje systemów informatycznych, które automatycznie podejmowałyby decyzje dotyczące Państwa danych osobowych. Decyzje i działania podejmowane są wyłącznie przez pracowników Administratora.

VI. PLIKI COOKIES.

 1. DEFINICJA: pliki Cookiem są to informacje, które serwisy internetowe przesyłają do przeglądarki, a które przeglądarka odsyła do serwisu internetowego przy ponownym wejściu do serwisu. Poprzez pliki cookies użytkownik nie musi po raz kolejny wpisywać danych uprzednio wprowadzonych do serwisu, a urządzenie użytkownika jest rozpoznawane przez serwis internetowy, przez co wyświetlanie serwisu dostosowuje się do indywidualnych potrzeb użytkownika i wcześniej wybranych przez niego ustawień.

 2. PLIKI COOKIES A DANE OSOBOWE: pliki cookies co do zasady nie spełniają definicji danych osobowych, jednak niektóre informacje przechowywane w plikach cookies, w połączeniu z innymi informacjami o użytkowniku, mogą stanowić dane osobowe w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa. Takie dane nie są ujawniane osobom nieuprawnionym, a ich przetwarzanie odbywa się wyłącznie w celu realizacji usług na rzecz użytkownika.

 3. WYKORZYSTANIE PLIKÓW COOKIES: pliki cookies są używane do przechowywania informacji o sesji użytkownika (tj. o adresie IP, z którego łączy się użytkownik z serwisem internetowym, czasie połączenia oraz innych parametrach technicznych połączenia). Informacje generowane przez pliki cookies, w tym adres IP, mogą być przekazywane przez Administratora na rzecz Google oraz na rzecz podmiotów trzecich. W szczególności serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies w celu:

  1. dopasowania zawartości serwisu internetowego do indywidualnych preferencji użytkownika,

  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z serwisu internetowego, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości. Analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu, statystyki stosuje się też do oceny popularności serwisu internetowego,

  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google. Serwis internetowy wykorzystuje narzędzie remarketingu oraz listy podobnych odbiorców, które udostępnia firma Google.

  4. informacje generowane przez pliki cookies, w tym adres IP mogą być przekazywane przez Administratora na rzecz Google oraz na rzecz podmiotów trzecich.

 1. REZYGNACJA Z PLIKÓW COOKIES: użytkownik może zrezygnować z plików cookies wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce. Należy mieć jednak na względzie, że serwis internetowy może nie funkcjonować poprawnie bez włączonej obsługi plików cookies.

VII. ZABEZPIECZENIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Miejsce, w którym przechowywane są dane osobowe, chronione jest zabezpieczeniami fizycznymi, informatycznymi oraz organizacyjnymi w celu odpowiedniej ochrony danych udostępnionych Administratorowi. Administrator nie ma kontroli nad bezpieczeństwem wiadomości przesyłanych drogą elektroniczną od chwili ich wysłania przez użytkownika, do chwili ich odbioru przez Administratora.

 2. Serwis internetowy został wyposażony w protokół SSL, który pozwala w bezpieczny i skuteczny sposób szyfrować dane przesyłane między Administratorem a serwerem. Podstrony serwisu zawierające formularze danych osobowych automatycznie są przełączane na protokół https (koszyk [od kroku rejestracji/logowania/szybkiego zakupu do końca ścieżki zakupowej], w tym płatności elektroniczne).

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator oświadcza, że dokłada wszelkich starań, aby zapewnić użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z serwisu internetowego. Wszelkie niepokojące zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji i danych należy zgłaszać na adres e-mail: szafki@grupasystem.pl.

 2. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: szafki@grupasystem.pl.

 3. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności.