Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją poniższego regulaminu.

 

REGULAMIN

KORZYSTANIA Z SZAFEK SZKOLNYCH

§ 1 Postanowienia ogólne.

 1. Szafki są własnością Krzysztofa Mliczka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą F.H. SYSTEM, adres: ul. Nadbrzeżna 29, 33-335 Nawojowa, NIP: 7341089192 (adres korespondencyjny: F.H. SYSTEM, ul. Witosa 60, 33-300 Nowy Sącz), zwanego dalej Wynajmującym.

 2. Wynajmujący jest właścicielem portalu internetowego prowadzonego pod adresem: www.wynajem.szafki-szkolne.com.pl, na którym znajduje się formularz zgłoszeniowy, za pomocą którego można wynająć nową szafkę szkolną. Złożenie zgłoszenia nie wymaga rejestracji na portalu. Płatności należy regulować w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

 3. Umowę na wynajem zawiera pełnoletni konsument (rodzic/opiekun dziecka) zwany dalej Najemcą. Uprawnionym do korzystania z szafki jest uczeń lub jego prawny opiekun. W celu poprawnego złożenia zgłoszenia wymagane jest podanie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail i numeru telefonu.

 4. Najemca nabywa prawo do korzystania z szafki po dokonaniu opłaty na rachunek bankowy Wynajmującego w kwocie zgodnej z aktualnie panującym cennikiem. Płatności realizowane są przez elektroniczny serwis płatności PayU.pl.

 5. Czas kompletowania dostawy produktu do klienta wynosi 2 dni robocze od zaksięgowania opłaty za wynajem szafki, natomiast czas dostawy produktu przez przewoźnika do klienta wynosi 3 dni robocze od dnia nadania przesyłki.

 6. Czas trwania umowy najmu szafki obejmuje każdorazowo cały dany rok szkolny.

 7. Najemca ma prawo do odstąpienia od umowy najmu w każdym czasie trwania umowy z tym zastrzeżeniem, że koszty najmu nie są zwracane.

 8. Wynajmujący na każdą ze swoich szafek udziela gwarancji - 24 miesiące.

 9. Reklamacje należy zgłaszać pod adresem szafki@grupasystem.pl.

 10. W przypadku zmiany szkoły w ciągu roku szkolnego okres wypowiedzenia najmu wynosi 14 dni od dnia zgłoszenia informacji Wynajmującemu.

 11. Zamienianie się szafkami pomiędzy Najemcami jest zabronione.

 12. Na każdej szafce znajduje się numer, który przypisany jest na cały okres wynajmu do jednego Najemcy.

 13. Zabrania się udostępniania kluczy lub kodów zabezpieczających szafkę osobom niepowołanym.

 14. Szafki szkolne służą do przechowywania obuwia i ubrań oraz innych przedmiotów związanych z funkcjonowaniem w szkole.

 15. Najemca, który otrzymał szafkę szkolną zobowiązany jest do jej należytego użytkowania i poszanowania.

 16. Najemca korzystający z szafki zobowiązany jest znać i stosować postanowienia niniejszego Regulaminu.

§ 2 Obowiązki użytkowników szafek.

 1. Najemca szafki ponosi odpowiedzialność za jej zawartość.

 2. Szkoła oraz Wynajmujący nie ponoszą odpowiedzialności za utratę rzeczy pozostawionych w szafkach.

 3. Najemca ma obowiązek utrzymywać szafkę w należytej czystości.

 4. Zabrania się korzystania z szafki niezgodnie z jej celem przeznaczenia oraz niezgodnie z regulaminem szkoły.

 5. Zabrania się przechowywania w szafkach szkolnych substancji chemicznych lub biologicznych, np. wytwarzających nieprzyjemne zapachy, żrących itp., mogących stwarzać zagrożenie dla społeczności szkoły.

 6. Kategorycznie zabrania się przechowywania w szafkach alkoholu, wyrobów tytoniowych, środków odurzających oraz środków i przedmiotów uważanych za niebezpieczne.

 7. Zabrania się przechowywania w szafkach: przedmiotów szklanych, żywności, brudnej i mokrej odzieży.

 8. Zabrania się umieszczania na szafkach: napisów, rysunków, przyklejania plakatów, zdjęć, naklejek.

 9. Sprawca umyślnego uszkodzenia lub zniszczenia szafki ponosi całkowity koszt związany z jej naprawą lub wymianą

 10. Zakazuje się przesuwania szaf (segmentów).

 11. Zakazuje się siłowego otwierania drzwi od szafek.

 12. Na koniec okresu wynajmu Najemca zobowiązany jest do opróżnienia szafki.

 13. W przypadku szafki z zamkiem na kluczyk, Najemca zobowiązany jest do zwrotu kluczy do oznaczonej skrzynki umieszczonej na bocznej ścianie jednego z segmentów. Klucze powinny zostać zwrócone w terminie wyznaczonym przez Wynajmującego.

 14. W przypadku nie zwrócenia kluczy Wynajmujący ma prawo nie zwrócić kaucji lub naliczyć opłatę za wymianę zamka w kwocie 25 zł brutto.

§ 3 Kod szyfrowy, klucz i zasady ich użytkowania.

 1. Zabrania się korzystania z własnych systemów zabezpieczeń szafki.

 2. W celu wynajmu, Najemca wypełnia formularz zgłoszeniowy na stronie www.wynajem.szafki-szkolne.com.pl

 3. W przypadku zamka szyfrowego:

  • Po zaksięgowaniu wpłaty na konto, zostanie wysłany kod szyfrowy na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

  • Zmiana kodu szyfrowego bez wiedzy Wynajmującego jest zabroniona.

  • Kod szyfrowy ważny jest tylko i przez cały okres trwania wynajmu.

 1. W przypadku zamka na kluczyk:

  • Po zaksięgowaniu wpłaty na konto, zostanie wysłany klucz dostępowy na adres podany w zgłoszeniu.

  • Zmiana zamka lub dorabianie kluczy bez zgody i wiedzy Wynajmującego jest zabronione.

  • Najemca otrzymuje 2 klucze do szafki, z czego jeden traktowany jest jako wzór do dorobienia.

  • Najemca ma prawo dorobić klucz po wcześniejszym poinformowaniu Wynajmującego.

 1. Najemcy zabezpieczają swoje mienie pozostawione w szafkach poprzez zamykanie, nie udostępnianie kodu szyfrowego lub klucza innym osobom.

 2. Dyrekcja szkoły posiada klucz dyrektorski umożliwiający otworzenie każdej szafki.

 3. W sytuacjach wymagających interwencji, Dyrekcja jest upoważniona do otworzenia szafki bez pozwolenia Najemcy.

§ 4 Naprawy i konserwacja.

 1. Za naprawę i konserwację szafek odpowiedzialny jest Wynajmujący.

 2. Wszelkie uszkodzenia szafek, Najemca powinien zgłaszać Wynajmującemu.

 3. Naprawie nie podlegają zniszczenia oraz uszkodzenia szafek wynikające z nieprawidłowego użytkowania szafki przez Najemcę, w tym: usunięcie naklejek, napisów, rysunków, zdjęć.

 4. W przypadku dewastacji i zniszczenia szafki przez Najemcę ponosi on całkowite koszty jej naprawy lub wymiany.

 5. Na koniec roku szkolnego szafkę należy całkowicie opróżnić i udostępnić Wynajmującemu do przeprowadzenia prac konserwacyjnych.

 6. Ubezpieczenie zawartości skrytki leży w gestii Najemcy.

 7. Wynajmujący oraz Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zawartość szafki.

§ 5 Postanowienia końcowe.

 1. Najemca przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się do stosowania niniejszy regulamin.

 2. W przypadku nie wywiązywania się przez Najemcę z postanowień regulaminu, Wynajmujący ma prawo odstąpienia od umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym.

 3. Regulamin obowiązuje od dnia wysłania zgłoszenia przez Najemcę.

 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy oświatowe.